top of page

Privacy beleid

Privacyverklaring

 

www.afzakkertje.nl respecteert de privacy van de bezoekers. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid opgesteld en ingevoerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan evenals de mogelijkheden voor betrokken om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegeven: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Tot het moment dat u op de website het gebruik van ‘cookies’ en soortgelijke technologieën aanvaardt, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische ‘cookies’ en/of ‘tracking cookies’ op uw computer, laptop, mobiele telefoon en/of tablet. Met het continueren van het bezoek van deze website aanvaardt u de volgende algemene voorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, tot het moment dat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Wettelijke bepalingen

 • Website: www.afzakkertje.nl

 • Zorgdragend voor de verwerking van persoonsgegevens: M&E exclusive drinks V.O.F.

 

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan bepaalde bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.

 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben met de bedoeling om updates uit te kunnen voeren.

 

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website evenals de gegevens en informatie die daarop verschaft worden niet gebruiken voor politieke, commerciële of publicitaire doeleinden.

 

De content van de website

Alle content en materiaal (met inbegrip van merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, reviews, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn verschaft) op deze website zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan M&E exclusive drink V.O.F. en onze licentiehouders. Het is ten strengste verboden onze content en/of materiaal, zoals opgesteld in deze algemene voorwaarden, te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, commercieel te gebruiken en/of openbaar uit te voeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke en/of onze licentiehouder. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden en/of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschrikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website en/of diensten toegankelijk via internet.

 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derde en/of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met en/of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij/zij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door M&E exclusive drinks V.O.F. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator en/of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele en/of sociale identiteit.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem/haar betreffende verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid en tegen de verwerking bezwaar te maken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@afzakkertje.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangegeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Hoe we omgaan met persoonlijke gegevens van kinderen?

Onze site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan de wettelijke, gerechtigde drinkleeftijd, dus we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen. U moet minimaal achttien jaar oud zijn om een account aan te maken en activiteiten van onze website te volgen. Als we op de hoogte worden gebracht of vernemen dat een minderjarige persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt via onze digitale media, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens meteen verwijderen.

 

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@afzakkertje.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

 • Een ‘cookie’ is een klein databestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schrijf van uw computer, laptop, mobiele telefoon of tablet. Een ‘cookie’ bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

 • Wij gebruiken de volgende soorten ‘cookies’ op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

 • Permanente cookies: blijven op uw computer, laptop, mobiele telefoon of tablet opgeslagen totdat ze zijn verlopen, of wanneer u deze verwijdert uit uw tussengeheugen (cache). Deze cookies stellen ons in staat dingen over u als terugkerende bezoeker te onthouden.

 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer, laptop, mobiele telefoon of tablet het bezoek plaatsvindt.

 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen ‘cookies’ afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederland Recht van toepassing. De rechtbank van de van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@afzakkertje.nl

 

Opgesteld: 11-02-2023

bottom of page