top of page

Algemene voorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd door de beheerder van de website: M&E exclusive drinks V.O.F. (geregistreerd in Nederland met KvK-nummer 74163124 en geregistreerd adres op Frans Halslaan 5B, 3141 XC Maasluis, Nederland).

Om deze website, www.afzakkertje.nl, te kunnen betreden en verkennen, dient u de algemene voorwaarden, met inbegrip van onze privacyverklaring en cookiebeleid, te accepteren. De informatie op deze website wordt bij tijd en wijle geactualiseerd en geverifieerd door M&E exclusive drinks V.O.F. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden, met inbegrip van onze privacyverklaring en cookiebeleid, van tijd tot tijd aan te passen zonder kennisgeving en naar eigen inzicht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina’s te controleren op mogelijke herziende versies, die ingaan vanaf het moment dat ze worden geplaatst. De beheerder erkent geen aansprakelijkheid en waarborgt de actualiteit, volledigheid en juistheid van de beschikbare informatie niet. Uw doorlopende gebruik van de website staat gelijk aan acceptatie van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van onze privacyverklaring en cookiebeleid.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde content of gedeelten van of de volledige website te wijzingen, verwijderen, veranderen of te beëindigen. Tevens kunnen wij u ook op elk willekeurig moment beperkingen opleggen of uw toegang tot gedeelten van of de volledige website beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

 

Wanneer u de algemene voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u vriendelijk de website af te sluiten.

Alle verwijzingen naar ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en/of ‘bedrijf’ in deze algemene voorwaarden verwijzen naar M&E exclusive drinks V.O.F., en alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ verwijzen naar de (website)bezoeker.

 

Toegankelijkheid

U mag deze website alleen gebruiken als u de wettelijke, gerechtigde minimumleeftijd hebt bereikt om alcohol te kopen en nuttigen in het land waar u verblijft en het land waar u deze website opent. Indien dit niet het geval is, kunt u in overtreding zijn met de wet- en regelgeving die gelden in het land waar u verblijft of waar u deze website opent, en moet u de website meteen sluiten. U loopt een risico op een taakstraf of een geldboete bij overtreding, conform de wetten en regels die gelden in het land waar u verblijft of waar u deze website opent.

 • De Nederlandse wetgeving omtrent alcohol, beschreven in de Drank- en Horecawet (DHW), verbiedt het kopen en nuttigen van alcohol, op openbare plekken, onder de leeftijd van 18 jaar. Bij alcoholbezit onder de wettelijke, gerechtigde minimumleeftijd van 18 jaar riskeert u een taakstraf of een geldboete. Deze geldboete is € 47,50 als je tussen de 12 en 16 jaar bent. Ben je 16 of 17 jaar? Dan is de boete € 95. De boetebedragen zijn tevens exclusief administratiekosten.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De bezoeker betreedt deze website op eigen risico. M&E exclusive drinks V.O.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang tot de website te beperken tot bepaalde functies, of te beëindigen.

Het downloaden van materiaal en/of content van deze website volstrekt zich voor eigen risico. M&E exclusive drinks V.O.F. erkent geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens en/of beschadiging van uw computer, laptop, mobiele telefoon of tablet veroorzaakt door het betreden van deze website en/of het downloaden van materiaal en/of content van deze website.

 • M&E exclusive drinks is niet verantwoordelijk voor websites die via links op www.afzakkertje.nl benaderbaar zijn en niet beheert worden door M&E exclusive drinks V.O.F. M&E exclusive drinks V.O.F. sluit zich evenmin aan bij de inhoud van deze websites.

Tevens:

 • M&E exclusive drinks V.O.F. is evenmin aansprakelijk voor dodelijke en/of lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

 • M&E exclusive drinks V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk wanneer deze is veroorzaakt door M&E exclusive drinks V.O.F., zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers en/of medewerkers.

 • M&E exclusive drinks V.O.F. is bovendien aansprakelijk voor schendingen van zijn/haar fundamentele contractuele verplichtingen.

 

Intellectueel eigendom, rechten en bescherming

Alle materialen en content (met inbegrip van merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, reviews, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt) op deze website zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan M&E exclusive drink V.O.F. en onze licentiehouders. Het is ten strengste verboden onze content en/of materiaal, zoals opgesteld in deze algemene voorwaarden, te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, commercieel te gebruiken en/of openbaar uit te voeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke en/of onze licentiehouder.

 • Behalve indien anders aangegeven zijn wij de rechtmatige eigenaar en/of geautoriseerde gebruiker van alle ontwerpen, copyrights, handels(ken)merken en andere intellectuele eigendom die verschijnen op of onderdeel zijn van de website.

 • Met uitzondering van wat aangegeven is in deze algemene voorwaarden is elk gebruik of elke reproductie van de intellectuele eigendom verboden.

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&E exclusive drinks V.O.F. en/of onze licentiehouders is iedere vorm van gebruik of reproductie van de dergelijke intellectueel eigendom verboden en kan een overtreding vormen van de intellectueel eigendomsrechten en andere rechten wereldwijd. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

 • Het gebruik van deze website geeft u geen volmatiging op dergelijke intellectuele eigendom die u op deze website vindt.

 • Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 • M&E exclusive drinks V.O.F. behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op enig moment en naar eigen inzicht te wijzigen of aan te vullen door herziene algemene gebruiksvoorwaarden te publiceren.

 • Wijzigingen of aanvullingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker.

 • Grote inhoudelijke wijzigingen, aanpassingen en/of aanvullingen vinden alleen plaats op geregelde tijdstippen, en zal zoveel mogelijk met de bezoeker worden besproken.

 • De algemene voorwaarden dient van tijd tot tijd te worden gecontroleerd door de (website)bezoeker voor mogelijke wijzigingen, aanpassingen en/of aanvullingen.

 • Eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of aanvullingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 • Indien gebruikers de website blijven gebruiken nadat gewijzigde voorwaarden zijn gepubliceerd, worden zij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.

 

Hoe kunt u contact met ons of de relevante toezichthoudende autoriteit opnemen?

Als u vragen, klachten en/of opmerkingen hebt met betrekking tot dit privacyverklaring of onze praktijken voor het verzamelen van informatie, neem dan contact met ons op door te schrijven naar:

M&E exclusive drinks V.O.F.

Nederland

Zuid-Holland

Frans Halslaan 5B, 3141 XC Maassluis

 

of door een e-mail te sturen naar: info@afzakkertje.nl

 

 

 

 

 

Opgesteld: 11-02-2023

bottom of page